WŁOSY
zobacz produkty
CIAŁO
zobacz produkty
TWARZ
zobacz produkty

Dotacje unijne

Dofinansowanie SPECTRUM

W Marion Sp. z o.o, realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem "SPECTRUM Pomorski System Uslug Doradczych".

foto

Dofinansowanie

MARION Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw".

foto

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty do projektu:

Badanie właściwości trwałych i nietrwałych produktów do koloryzacji włosów oraz pielęgnacji włosów koloryzowanych w celu otrzymania stabilnych kolorów i produktów jako jeden z etapów opracowania i wdrożenia nowych produktów dla osób zmagających się z przedwczesnym siwieniem

na potrzeby Marion Sp. z o.o.,

realizowany w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Materiały do pobrania:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy na przeprowadzenie prac B&R

Załącznik nr 4 Oświadczenia

Zapytanie ofertowe Marion

Pobierz materiałyDotacje Unijne

Marion Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacji procesowej do zarządzania dokumentami on-line opartej o technologię blockchain

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

foto

Marion Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Laboratorium w zakresie testowania i przygotowywania do masowej produkcji masek o właściwościach biobójczych”.

foto

Dotacja na kapitał obrotowy dla Marion Sp. z o.o.
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-22-0422/20-00

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczął się w dniu 2020-08-01, a skończył się w dniu 2020-08-31.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 134 194,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

 

foto

Marion Kosmetyki Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Budowa i wyposażenie nowej, innowacyjnej fabryki kosmetyków do pielęgnacji włosów wraz z centrum laboratoryjnym w Gdyni, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1,  Działanie 1.2 – Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.02.00-00-227/09-00
Termin realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.07.2014

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

foto